Zásady ochrany osobních údajů

Společnost MC FINANCIAL SERVICES, spol. s r.o. jako provozovatel webových stránek
www.mcservices.cz Vám tímto v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“), předkládá
informace o zpracování osobních údajů návštěvníků webových stránek.


 KDO JE SPRÁVCEM?
Správcem údajů je společnost MC FINANCIAL SERVICES, spol. s r.o., se sídlem Osek 11, 399 01
Milevsko IČ: 022 12 331 (dále jen „Správce“).


 JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE SPRÁVCE ZPRACOVÁVÁ?
▪ Pokud vyplníte na webových stránkách Správce „Kontaktní formulář“ a odešlete jej,
bude Správce zpracovávat Vaše jméno a příjmení, e-mailovou adresu.
▪ V případě, že projevíte svůj zájem o zasílání informací o našich službách v podobě tzv.
Newsletteru tím, že zaškrtnete příslušné políčko v Kontaktním formuláři, bude Správce
zpracovávat Vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu (dále jen „Osobní údaje“).


 PRO JAKÉ ÚČELY ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?
Správce zpracovává Vaše Osobní údaje za účelem:
▪ poskytnutí odpovědi na Váš požadavek uvedený v Kontaktním formuláři (dále jen „Účel
poskytnutí odpovědi na požadavek“)
▪ zasílání Newsletterů (dále jen „Účel zasílání Newsletterů“).


 NA ZÁKLADĚ JAKÉHO PRÁVNÍHO ZÁKLADU ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?
Správce zpracovává Vaše Osobní údaje na základě:
▪ Souhlasu v případě zpracování za Účelem zasílání Newsletterů
▪ Oprávněného zájmu Správce v případě zpracování za Účelem poskytnutí odpovědi na
požadavek.


 JAK DLOUHO VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?
Vaše Osobní údaje zpracováváme do doby vyřízení Vašeho požadavku. V případě zájmu o
zasílání Newsletteru do okamžiku odvolání Vašeho souhlasu.


 KDO DALŠÍ MŮŽE MÍT PŘÍSTUP K VAŠIM OSOBNÍM ÚDAJŮM?
Vaše Osobní údaje neprodáváme, nesdílíme ani jinak neposkytujeme jiné společnosti či třetí
straně s výjimkou subjektů, které se podílí na našem zpracování jako subdodavatel (dále jen
„Příjemce“).
Příjemci Osobních údajů jsou:
▪ Společnost ECOMAIL.CZ, s.r.o., se sídlem Na Zderaze 1275/15, 120 00 Praha 2 IČ: 027
62 943, zajišťující rozesílání Newsletterů.


 PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO TŘETÍCH ZEMÍ
Správce nemá v úmyslu předat Vaše Osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo
mezinárodní organizaci.


 ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ A BEZPEČNOST
Správce prohlašuje, že Vaše Osobní údaje budou zpracovávány pouze ve stanoveném rozsahu
a pouze za účelem uvedeným v tomto dokumentu. Osobní údaje jsou pod stálou fyzickou,
elektronickou a bude k nim mít přístup pouze osoba pověřená zpracováním.


 JAKÉ MÁTE PRÁVA?
Za podmínek stanovených v příslušných právních předpisech, zejména GDPR, máte jako
subjekt údajů následující práva:
▪ právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
▪ právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18
GDPR.
▪ právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
▪ právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
▪ právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
▪ právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo
email správce uvedený níže.
Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se
domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.


 KONTAKTNÍ OSOBA OHLEDNĚ OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Jakoukoliv žádost či jakýkoliv podnět související se zpracováním Vašich Osobních údajů či
uplatněním Vašich práv lze zaslat písemně na adresu Správce či elektronicky na adresu:
info@mcservices.cz.

Tato stránka využívá cookies. Svůj souhlas s jejich užíváním potvrdíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".